-
CENÍK 2005
-
         Služby - návrh smluv  |

|Cena  / Záloha

1.  * Prodej nebo koupě nemovitosti    
1/a Smlouva o smlouvě budoucí kupní 2 000 1 000
1/b Smlouva o úschově peněz - kupní ceny 400 200
1/c Smlouva kupní o převodu vlastnického práva 1 600  800
1/d Návrh na vklad vlastnického práva 200 100
2.  * Darování nebo směna nemovitosti    
2/a Smlouva darovací 1 000 500
2/b Návrh na vklad vlastnického práva 200 100
2/c Smlouva směnná 1 000 500
2/d Návrh na vklad vlastnického práva 200 100
3.  * Zřízení nebo zrušení práva věcného břemene    
3/a Smlouva o zřízení věcného břemene 1 000 500
3/b Návrh na vklad věcného břemene 200 100
3/c Dohoda o zániku věcného břemene 600 300
3/d Návrh na výmaz věcného břemene 200 100
4.  * Zřízení nebo zrušení zástavního práva    
4/a Smlouva o zřízení zástavního práva 1 000 500
4/b Návrh na vklad zástavního práva 200 100
4/c Dohoda o zániku zástavního práva 600 300
4/d Návrh na výmaz zástavního práva 200 100
5.  * Zřízení nebo zrušení předkupního práva věcného    
5/a Smlouva o předkupním právu věcném 1 000 500
5/b Návrh na vklad předkupního práva věcného 200 100
5/c Dohoda o zániku předkupního práva věcného 600 300
5/d Návrh na výmaz předkupního práva věcného 200 100
6.  * Pronájem nebo podnájem nemovitosti    
6/a Smlouva nájemní 1 000 500
6/b Protokol o předání a převzetí nemovitosti 200 100
6/c Smlouva podnájemní 1 000 500
6/d Protokol o předání a převzetí nemovitosti 200 100
7.  * Stavba nebo rekonstrukce nemovitosti    
7/a Smlouva o dílo 2 600 1 300
7/b Smlouva mandátní 1 000 500
7/c Čestné prohlášení o rozestavěnosti budovy 200 100
7/d Návrh na zápis rozestavěné budovy 200 100
8.  * Půjčka od jiného na koupi, stavbu nebo rekonstrukci    
8/a Smlouva o půjčce - na koupi, stavbu nebo rekonstrukci 1 600 800
8/b Smlouva o půjčce - peněz 600 300
8/c Dohoda o přistoupení k závazku 600 300
8/d Smlouva kupní o převodu vlastnického práva (smlouva o dílo) 1 600 800
8/e Návrh na vklad vlastnického práva 200 100
8/f Smlouva o zřízení zástavního práva 1 000 500
8/g Návrh na vklad zástavního práva 200 100
8/h Smlouva o předkupním právu věcném 1 000 500
8/i Návrh na vklad předkupního práva věcného 200 100
8/j Smlouva o zajištění závazků - směnka 600 300
8/k Směnečné prohlášení 400 200
8/l Smlouva o úschově - směnky 400 200
8/m Smlouva kupní - zabezpečovací 1 600 800
8/n Smlouva o úschově - smlouvy kupní zabezpečovací 400 200
8/o Žádost o provedení vinkulace pojistného plnění 200 100
8/p Dohoda smluvních stran 200 100
9.  * Převzetí dluhu jiným za koupi, stavbu či rekonstrukci    
9/a Dohoda o převzetí dluhu - za koupi, stavbu nebo rekonstrukci 600 300
9/b Dohoda o převzetí dluhu - úhradě peněz 600 300
9/c Dohoda o vypořádání převzatého dluhu 1 600 800
9/d Smlouva kupní o převodu vlastnického práva (smlouva o dílo) 1 600 800
9/e Návrh na vklad vlastnického práva 200 100
9/f Smlouva o zřízení zástavního práva 1 000 500
9/g Návrh na vklad zástavního práva 200 100
9/h Smlouva o předkupním právu věcném 1 000 500
9/i Návrh na vklad předkupního práva věcného 200 100
9/j Smlouva o zajištění závazků - směnka 600 300
9/k Směnečné prohlášení 400 200
9/l Smlouva o úschově - směnky 400 200
9/m Smlouva kupní - zabezpečovací 1 600 800
9/n Smlouva o úschově - smlouvy kupní zabezpečovací 400 200
9/o Žádost o provedení vinkulace pojistného plnění 200 100
9/p Dohoda smluvních stran 200 100
10. * Zprostředkování prod. či koupě nemovitosti (jiné služby)    
10/a Smlouva zprostředkovatelská 800 400
10/b Dodatek ke smlouvě zprostředkovatelské 200 100
10/c Plná moc - zprostředkování  200 100
10/d Protokol o předání a převzetí nemovitosti 200 100
10/e Smlouva o smlouvě budoucí kupní 2 000 1 000
10/f Smlouva o úschově peněz - kupní ceny 400 200
10/g Smlouva kupní o převodu vlastnického práva 1 600 800
10/h Návrh na vklad vlastnického práva 200 100
* Cestovní výdaje spojené se zprostředkováním (5,- Kč / km)    
* Smluvní odměna za zprostředkování (0,5% z kupní ceny)    
 
* 1.-7. sleva 10% >> Pro klienty - při objednání jednotlivého návrhu smluv
* 1.-7. sleva 20% >> Pro stálé klienty - při objednání jednotlivého návrhu smluv
* 8.-9. sleva 30% >> Pro klienty - při objednání všech návrhů smluv, jinak platí *1.-7.
* 10. sleva  100% >> Pro klienty - při obj. služby - zprostředkování, jinak platí *1.-7.
* sleva se netýká >> Cestovních výdajů spojených se zprostředkováním
* sleva se netýká >> Smluvní odměny za zprostředkování
Poznámka: po objednání služby se hradí záloha na služby 50%.
Ceny jsou uvedené v Kč.