-
PODKLADY
-
1/ Údaje o (budoucím) prodávajícím a (budoucím) kupujícím:
- kopie občanského průkazu
- kopie živnostenského listu
- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- kopie smlouvy o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů
- kopie smlouvy o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů
- způsob nabytí vlastnictví: výlučné, společné jmění manželů, podílové
údaje o (budoucí) prodávané a (budoucí) kupované nemovitosti:
- kopie výpisu z katastru nemovitostí (aktuální list vlastnictví-2x byt: byt.jed.+spol.části)
- kopie katastrální mapy (aktuální snímek mapy)
- kopie nabývacích titulů (před 1.1.1993-ověřené)
- výše a způsob úhrady kupní ceny (číslo účtu)
- prohlášení vlastníka (§ 5 zákon č. 72/1994 Sb.)
- ocenění nemovitosti (aktuální znalecký posudek-vyhlášková cena)
- daň z převodu (daňové přiznání Finančnímu úřadu-poplatník je prodávající)

2/ Údaje o dárci (účastníkovi) a obdarovaném (účastníkovi):
- viz. 1.
údaje o darované (směnované) nemovitosti:
- viz. 1.
- daň darovací (daňové přiznání Finančnímu úřadu-poplatník je obdarovaný)
- daň z převodu (daňové přiznání Finančnímu úřadu-poplatníky jsou účastníci)


3/ Údaje o povinném a oprávněném z věcného břemene:
- viz. 1.
údaje o nemovitosti zatěžované (zatížené) věcným břemenem:
- viz. 1.
- věcné břemeno (druh)
- ocenění věcného břemene (aktuální znalecký posudek-cena věcného břemene)
- daň z věcného břemene (daňové přiznání Finančnímu úřadu-poplatník je oprávněný)
- kopie smlouvy o vzniku věcného břemene (potvrzená Katastrálním úřadem-ověřená)
- kopie výpisu z katastru nemovitostí (aktuální list vlastnictví-právní účinky věc.břemene)

4/ Údaje o zástavci (přistupiteli) a zástavním věřiteli:
- viz. 1.
údaje o nemovitosti zatěžované (zatížené) zástavním právem:
- viz. 1.
- zástavní právo (výše pohledávky-cena zástavy dle znal.posudku či kupní ceny)
- kopie smlouvy o vzniku zástavního práva (potvrzená Katastrálním úřadem-ověřená)
- potvrzení zástavního věřitele, že zastavená pohledávka zanikla (doklad o splacení dluhu)
- kopie výpisu z katastru nemovitostí (aktuální list vlastnictví-právní účinky zást. práva)

5/ Údaje o vlastníkovi (přistupiteli) a oprávněném:
- viz. 1.
údaje o nemovitosti zatěžované (zatížené) předkupním právem věcným:
- viz. 1.
- kopie smlouvy o vzniku před. práva věcného (potvrzená Katastrálním úřadem-ověřená)
- kopie výpisu z katastru nemovitostí (aktuální list vlastnictví-právní účinky předk.pr.věc.)

6/ Údaje o pronajímateli (podnajímateli) a nájemci (podnájemci):
- viz. 1.
údaje o pronajímané (podnajímané) nemovitosti:
- viz. 1.
- výše a způsob úhrady nájemného (číslo účtu)
- přihlášení poplatků (elektřina, plyn, voda, odpady a pod.-souhlas vlastníka)

7/ Údaje o zhotoviteli (mandatáři) a objednateli (mandantovi):
- viz. 1.
údaje o díle (stavbě nemovitosti):
- projektová, technická a prováděcí dokumentace (projektant)
- požárně bezpečnostní řešení (technik)
- stavební povolení (potvrzené Stavebním úřadem-právní moc)
- cena za dílo (dílčí části díla)
- způsob úhrady ceny za dílo (dílčí části díla)
- sankce (smluvní pokuty)
- geometrický plán (zaměření rozestavěné budovy)
- kolaudační rozhodnutí (potvrzené Stavebním úřadem-právní moc)
- rozhodnutí o přidělení čísla popisného nebo evidenčního  (potvrzené Stavebním úřadem)

8/ Údaje o věřiteli a dlužníkovi (přistupiteli):
- viz. 1.
údaje o půjčce - finančních prostředcích:
- celková výše půjčky
- roční úrok z půjčky
- výše měsíční splátky
- počet měsíčních splátek
- sankce z neplnění splátek

9/ Údaje o původním dlužníkovi a přejímajícím dlužníkovi (věřiteli):
viz. 1.
údaje o převzatém dluhu - finančních prostředcích:
- celková výše převzatého dluhu
- roční úrok z převzatého dluhu
- výše měsíční splátky
- počet měsíčních splátek
- sankce z neplnění splátek

10/ Údaje o zájemci (složiteli) a zprostředkovateli (schovateli):
- viz. 1.
údaje o zprostředkované nemovitosti:
- viz. 1.
údaje o (budoucím) prodávajícím a (budoucím) kupujícím:
- viz. 1.
údaje o (budoucí) prodávané a (budoucí) kupované nemovitosti:
- viz. 1.

Ostatní podklady (údaje a doklady):
- potřebné k vyhotovení návrhu smluv